Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Uygulama Esasları

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA 657 SAYILI KANUNA GÖRE GÖREV YAPAN TARGEL PERSONELİNİN ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

(30.11.2010 tarih ve 44 sayılı Bakan Oluru ile uygulamaya girdi.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin yer değişikliği ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Usul ve Esaslar, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Çalışma bölgesi: Sözleşmeli personelin görev kapsamında olan köy/belde merkezi ve kendisine bağlı diğer köy/beldeleri,

c) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

ç) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

d) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

e) Kuruluş Müdürlüğü: Taşra teşkilatındaki kuruluş müdürlüklerini,

f) PERGEM: Personel Genel Müdürlüğünü,

g) Sözleşmeli Personel: Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılacakları,

ğ) TAR-GEL: Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesini,

h) TEDGEM: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

ı) Teşkilat: Merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarını,

i) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeli Personelin Nitelikleri, Başvuruları,Sözleşme İmzalanması, Eğitimleri ve Çalışma Usul ve Esasları ile Görev ve Sorumlulukları

Sözleşmeli personelin nitelikleri

MADDE 5- (1) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Atanacakları pozisyon için vize cetvellerinde belirlenmiş nitelikleri taşımak.

b) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel ve özel şartlar kenar başlıklı (A) Genel şartlar başlığı altında düzenlenen (l), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmak.

c) Sağlık bakımından atanacağı pozisyon için belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.

ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) KPSS’ye (B grubu) girmiş ve kurumca belirlenmiş puan türünden en az 50 puan almış olmak.

Sözleşmeli personelin yerleştirilme usulü

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

a) ÖSYM Başkanlığı tarafından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme,

c) 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

(2) Bakanlıkça istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususlar yerleştirme veya sınav tarihinden en az 15 gün önce Türkiye çapında yayınlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa internet sitelerinde ilan edilir.

(3) Sınav ve yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçların tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; yerleştirme yapılacak sözleşmeli personelin atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.

(4) 7/15754 sayılı Karar eki, 3 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlar için yerleştirme işlemi yapılacak sözleşmeli personel ile ilgili sınavlarda, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri ile eşlerinin üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 7- (1) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur, istekleri halinde bu personel yeniden hizmete alınır. Ancak bu personel ile yeniden sözleşme yapılabilmesi için

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunması,

c) Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunması, gerekir.

(2) Personel, yazılı talebini takip eden en geç otuz gün içinde istihdam edilir. Bu çerçevede yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme, eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

(3) Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, Bakanlıkta iken hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar

(4) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta iken ÖSYM Başkanlığınca KPSS sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemi yapılanlar bu durumlarını belgelemeleri halinde, göreve başlamaları askerlik dönüşüne kadar ertelenerek askerlik terhisini müteakip 30 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde görevlerine başlatılırlar.

Kurum içi yer değişikliği

MADDE 8- Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

1- 16/11/2009 tarih ve 183 sayılı Bakanlık Makamından alınan Olur ile yürürlüğe giren Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 8 inci maddesinin 1inci fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlenmiştir.

(a) Hizmet gerekleri dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir (1) yıl çalışmış olmaları şartıyla teşkilat içi ile İl içi ve İller arası yer değişiklikleri gerçekleştirilebilir. Karşılıklı yer değişikliği yapabilecek TARGEL projesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelle il/ilçe bazında aynı unvan ve niteliğe haiz sözleşmeli personelin, il/ilçe bazında vizeli pozisyonda görev yapan sözleşmeli personelle aynı unvan ve niteliğe haiz TARGEL projesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin görev yapacağı yeni yerdeki pozisyonun sözleşme şartları ile karşılıklı olarak kurum içi yer değişiklikleri yapılabilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; pozisyonun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

1) Bu personelden, eşleri değişik kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olanlardan, kamu personeli olan eşin görev yaptığı kurumun merkez teşkilatından alınan kurum içi görev yeri değişikliğinin mümkün olmadığına dair belgenin Bakanlığımıza gönderilmesi, sözleşmeli personelin pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması halinde, sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği yerine getirilebilir.

2) Bakanlığımız merkez teşkilatı, İl Merkezi ve Kuruluş Müdürlüklerinde görev yapan kadrolu personelin, mevzuat uyarınca kurum içi görev yeri değişikliğinin, ifa ettiği görev nedeniyle mümkün olmadığına dair Bakanlığımız ilgili merkez teşkilatı biriminin, İlçe Müdürlüğünde görev yapan kadrolu personelin ise mevzuat uyarınca kurum içi görev yeri değişikliğinin ifa ettiği görev nedeniyle (İl içi ve İller arası) mümkün olmadığına dair İl Müdürlüğünün görüş vermesi, sözleşmeli personelin pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması halinde, sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği yerine getirilebilir.

3) Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan şube müdürü ve üstü yöneticiler ile taşra il müdürlüklerinde ilçe müdürü, şube müdürü ve üstü, kuruluş müdürlüklerinde ise müdür yardımcısı ve üstü kadrolarda asil olarak görev yapan personelin görev yaptığı İl’e, sözleşmeli pozisyonda görev yapan eşin, pozisyonunun vizeli olduğu birimde en az bir yıl çalışmış olması, aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması halinde kurum içi yer değişikliği yapılabilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet veya üniversite hastanesinden alınmış kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin bulunduğu yerde mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır. Sağlık mazeretini belirtir raporların son altı ay içinde alınmış olması gerekir.

ç) Sözleşmeli personel, sağlık mazeretlerinin ortadan kalkması halinde bu durumunu 30 gün içinde görev yaptığı birime bildirmek zorundadır.

d) Eş durumu ve sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri personelin müracaat tarihleri itibariyle değerlendirilerek yerine getirilebilir.

e) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

f) (b) ve (c) bendlerine göre yer değişikliği yapılabilecek TARGEL Projesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin yer değişikliği talebinde bulunduğu İl’de köy/belde bazında aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunmaması halinde İl/İlçe bazında aynı unvanlı boş vizeli pozisyonlara, İl ve İlçede vizeli pozisyonlarda görev yapan sözleşmeli personelin yer değişikliği talebinde bulunduğu İl’de İl/İlçe merkezinde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunmaması halinde ise TARGEL Projesi kapsamında aynı unvanlı vizeli boş pozisyonlara görev yapacağı yeni yerdeki pozisyonun sözleşme şartları ile kurum içi yer değişikliği yapılabilir.

g) Kurum içi yer değiştirme talebi, mevcut görev yerinde 1 yıllık hizmet süresi ve belli bir süreci öngören işlemlerde, Onay tarihini takip eden 2 aylık süre içerisinde 1 yıllık hizmet süresinin tamamlanması halinde yerine getirilebilir.

h)Yer değişikliği gerçekleşen sözleşmeli personel görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 3(üç) gün süreyle idari izinli sayılır.

Yerleştirme şekli

MADDE 9- (1) Yerleştirme işlemleri 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre ÖSYM veya Bakanlıkça yapılır.

(2) ÖSYM Başkanlığınca internet sitesinde yayımlanarak ilen edilen yerleştirme işlemi tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Yerleştirmesi yapılan adaylardan sözleşme yapmaya esas teşkil edecek aşağıdaki belgeler istenir:

a)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum yada noter onaylı örneği,

b)Nüfus cüzdanı örneği,

c) İkametgâh belgesi,

ç)İki adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),

d) KPSS sonuç belgesi,

e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

f) Son altı ay içerisinde alınan sağlık kurulu raporu,

g) Adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına dair beyanı,

ğ) Mal beyannamesi,

h) Niteliklerini gösterir diğer belgeler.

(4) Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığa gönderildikten sonra sözleşme imzalanmak üzere ilgili il müdürlüklerine gönderilir. Bakanlıkça yapılacak duyuruda belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak göreve başlatılırlar.

(5) İlk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın duyuruda ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayanlar yerleştirme veya atama hakkından feragat etmiş sayılırlar.

Sözleşmenin imzalanması ve feshi

MADDE 10- (1) Hizmet sözleşmeleri, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına imzalanır. Bu yetki merkez ve il müdürlükleri ile kuruluş müdürlüklerine devredilebilir.
(2) Sözleşme fesih onayları ile hizmet süresi nedeniyle ücret artış olurları Personel Genel Müdürü tarafından imzalanır.

Sözleşmeli personelin sicil numarası ve özlük dosyası

MADDE 11- (1) Sözleşmeli personele, Personel Genel Müdürlüğünce sicil numarası verilir.

(2) Sözleşmeli personelin atamaya esas belgelerinin asılları ile özlük dosyaları Personel Genel Müdürlüğünde, birer suretleri ise görev yaptıkları ilgili birimlerde tutulur.

Sözleşmeli personelin eğitimleri ve çalışma esasları

MADDE 12- (1) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olanlar, bir yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde intibak eğitimine tabi tutulurlar. Sözleşmeli personele verilecek diğer mesleki ve kişisel eğitimlerin süresi, dönemi, eğitim konuları, eğitimin yapılacağı bölge ve kuruluşlar ile ilgili diğer hususlar Bakanlık ilgili birimlerince tespit edilir.

Sözleşmeli personelin çalışma esasları

MADDE 13- (1) Personel sözleşmelerinde belirtilen görevler dışında çalıştırılamaz.

(2) TARGEL Projesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel, sorumlu oldukları çalışma bölgesindeki belde/köylerde ikamet etmek zorundadır.

(3) İhtiyaç halinde sözleşmeli personele çalışma bölgesi ve ikametgâhının bulunduğu köy/beldelerin dışındaki belde/köylerde de geçici görev verilebilir. Geçici görevlendirmelerin süresi bir yıl içerisinde iki aydan fazla olamaz. İl içi ve il dışı geçici görevlendirme olurları il müdürü tarafından imzalanır.

(4) Sözleşmeli personel ilk yerleştirme esnasında, il içinde, aynı unvan ve nitelikleri taşımak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır. Bu suretle, sözleşme yapılan pozisyonlarda göreve başlayanların sözleşmelerinin bir sureti ile birlikte yerleştirmeye esas evrakları 30 gün içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

(5) TARGEL Projesi kapsamında köy ve beldelerde çalışan sözleşmeli personelin yer değişikliği işlemi il müdürlüğünün teklifi ve TEDGEM’in uygun görüşü üzerine PERGEM tarafından gerçekleştirilir. Eylül ayı içinde il müdürlüklerine yapılan ve il müdürlüklerince uygun görülen yer değişikliği talepleri Ekim ayı sonuna kadar TEDGEM’e, TEDGEM tarafından uygun görülen yer değişikliği talepleri de Kasım ayı sonuna kadar PERGEM’e gönderilir. Yer değişikliği işlemi vizeli pozisyonlarda il bazındaki toplam sayı değişmemek ve ilgili ilin toplam pozisyon sayısının % 20 sini geçmemek üzere aynı il içerisinde sözleşme yenileme döneminde “Mali Yılbaşında” (1 Ocak) yapılır.

Sözleşmeli personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun ve diğer ilgili kanunlar çerçevesindeki görev ve sorumluluklarının yanında, yasalarla ve sözleşmesinde verilen görevleri ile il ve ilçe müdürlüğünce sözleşmesinde belirtilen görev yerlerinde verilecek diğer görevleri yapar.

(2) TARGEL Projesi kapsamında köy/beldelerde görev yapan sözleşmeli personel, bu faaliyetlerin yürütülmesinde il master planlarında yer alan kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetler ve görev alanıyla ilgili konularda, göreve başlamasını müteakip altı ay içerisinde eylem planını hazırlar. Bu eylem planları ilgili il müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

(3) Sözleşmeli personel, verdiği hizmetler ve yaptığı çiftçi ziyaretleri ile ilgili her türlü kaydı tutar. Bu kayıtların yapılabilmesi için gerekli olan formlar il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla sözleşmeli personele ulaştırılır.

(4) Sözleşmeli personel, çiftçi ziyaretleri ve verilen hizmetlerle ilgili tutulan kayıtların

birer suretini bağlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine verirler.

(5) Sözleşmeli personel, tarım takvimine uygun olarak bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlüğüyle irtibat halinde bulunarak, kendilerini devamlı olarak geliştirirler, yeni teknik, yöntem ve uygulamaları çiftçilere ulaştırırlar.

(6) Sözleşmeli personel, hizmet verdikleri süre içinde programlanan ve kendilerine bildirilen eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadır.

(7) Sözleşmeli personel, sözleşme imzaladığı birimde çalıştırılır.

(8) Sözleşmeli personel yukarıda verilen görevlerin dışında konusuyla ilgili hizmet sözleşmesi kapsamında kalmak kaydıyla amirlerince verilecek diğer görevleri yapar

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Değerlendirme

MADDE 15- (1) TARGEL Projesi kapsamında görev yapan personel, bu uygulama esaslarının ekinde yer alan Sözleşmeli Personel Performans Değerlendirme Formu’na (Ek-1) göre değerlendirilmeye tabidir. Değerlendirme Formunun doldurulmasında, Sözleşmeli Personel Aylık Faaliyet Formu (Ek-2) dikkate alınır.

(2) Sözleşmeli Personel Performans Değerlendirme Formu ile Aylık Faaliyet Formu üzerinde TEDGEM tarafından her yıl Aralık ayında yeniden değerlendirilerek yapılacak düzenleme, yıl içerisinde geçerli olmak üzere Ocak ayında TEDGEM tarafından uygulanmak üzere il müdürlüklerine gönderilir. Yeni düzenleme olmadığı takdirde önceki formlar geçerlidir.

(3) Personelin performansı takvim yılı itibarı ile değerlendirilir. Ancak değerlendirmenin yapılabilmesi için ilgilinin bir takvim yılında en az altı ay çalışmış olması zorunludur. Değerlendirmeler, Aralık ayında yapılır.

(4) Performans değerlendirmelerine yapılan itirazlar il müdürü tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. İl müdürünün bu konuda vereceği karar kesindir.

Sözleşmenin sona erme halleri

MADDE 16- (1) Personelin, bu Usul ve Esaslara veya 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a aykırı davranışı tespit edildiğinde, bu durum Bakanlıkça personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.

(2) Performans ortalama notu 5 üzerinden 2 nin altında olanların yazılı olarak gerekçeleri bildirilerek savunmaları istenir. Sözleşmeli personele savunmasını sunmak üzere 7 günden az olmamak üzere süre verilir. İlgilinin savunmasının yeterli görülmemesi halinde yazılı olarak uyarılır.

(3) Personelin, sözleşme akdetme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlarından birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.

(4) Personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşmesi sona erer.

(5) Sözleşmeli personelin disiplin soruşturması 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(6) Sözleşmeli personelin çalıştığı yerde hizmet ihtiyacının kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde, sözleşme dönemi sonunda sözleşmesi feshedilir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2009 yılında yapılacak yer değişikliği talepleri bu Usul ve Esaslar çerçevesinde 31/12/2009 tarihine kadar gerçekleştirilir.

GEÇİCİ MADDE 2- 2010 yılında yapılacak yer değişikliği işlemleri için, bu Usul ve Esasların yayımlandığı tarihe kadar yapılmış ve bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde İl Müdürlüklerine yapılacak müracaatlar neticesinde 13 üncü maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen birim süreci dikkate alınarak 31.12.2010 tarihine kadar sonuçlandırılabilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17- (1) 11/12/2007 tarihli ve 128 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Mühendis ve Veteriner Hekimlerin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Usul ve Esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Usul ve Esaslara ilişkin hükümleri Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

(30.11.2010 tarih ve 44 sayılı Bakan Oluru ile uygulamaya girdi.)

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA 657 SAYILI KANUNA GÖRE GÖREV YAPAN TARGEL PERSONELİN ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR


(30.11.2010 tarih ve 44 sayılı Bakan Oluru ile uygulamaya girdi.)


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE l-(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin yer değişikliği ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Usul ve Esaslar, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Çalışma bölgesi: Sözleşmeli personelin görev kapsamında olan köy/belde merkezi ve kendisine bağlı diğer köy/beldeleri,

c) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

ç) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

d) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

e) Kuruluş Müdürlüğü: Taşra teşkilatındaki kuruluş müdürlüklerini,

f) PERGEM: Personel Genel Müdürlüğünü,

g) Sözleşmeli Personel: Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılacakları,

ğ) TAR-GEL: Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesini,

h) TEDGEM: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

ı) Teşkilat: Merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarını,

i) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeli Personelin Nitelikleri, Başvuruları,Sözleşme İmzalanması, Eğitimleri ve Çalışma Usul ve Esasları ile Görev ve Sorumlulukları

Sözleşmeli personelin nitelikleri

MADDE 5- (1) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Atanacakları pozisyon için vize cetvellerinde belirlenmiş nitelikleri taşımak.

b) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel ve özel şartlar kenar başlıklı (A) Genel şartlar başlığı altında düzenlenen (l), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmak.

c) Sağlık bakımından atanacağı pozisyon için belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.

ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) KPSS’ye (B grubu) girmiş ve kurumca belirlenmiş puan türünden en az 50 puan almış olmak.

Sözleşmeli personelin yerleştirilme usulü

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

a) ÖSYM Başkanlığı tarafından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme,

c) 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

(2) Bakanlıkça istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususlar yerleştirme veya sınav tarihinden en az 15 gün önce Türkiye çapında yayınlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa internet sitelerinde ilan edilir.

(3) Sınav ve yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçların tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; yerleştirme yapılacak sözleşmeli personelin atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.

(4) 7/15754 sayılı Karar eki, 3 sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlar için yerleştirme işlemi yapılacak sözleşmeli personel ile ilgili sınavlarda, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri ile eşlerinin üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 7- (1) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur, istekleri halinde bu personel yeniden hizmete alınır. Ancak bu personel ile yeniden sözleşme yapılabilmesi için

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunması,

c) Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunması, gerekir.

(2) Personel, yazılı talebini takip eden en geç otuz gün içinde istihdam edilir. Bu çerçevede yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme, eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

(3) Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, Bakanlıkta iken hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar

(4) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta iken ÖSYM Başkanlığınca KPSS sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemi yapılanlar bu durumlarını belgelemeleri halinde, göreve başlamaları askerlik dönüşüne kadar ertelenerek askerlik terhisini müteakip 30 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde görevlerine başlatılırlar.

Kurum içi yer değişikliği

MADDE 8- Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

1- 16/11/2009 tarih ve 183 sayılı Bakanlık Makamından alınan Olur ile yürürlüğe giren Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 8 inci maddesinin 1inci fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlenmiştir.

(a) Hizmet gerekleri dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir (1) yıl çalışmış olmaları şartıyla teşkilat içi ile İl içi ve İller arası yer değişiklikleri gerçekleştirilebilir. Karşılıklı yer değişikliği yapabilecek TARGEL projesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelle il/ilçe bazında aynı unvan ve niteliğe haiz sözleşmeli personelin, il/ilçe bazında vizeli pozisyonda görev yapan sözleşmeli personelle aynı unvan ve niteliğe haiz TARGEL projesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin görev yapacağı yeni yerdeki pozisyonun sözleşme şartları ile karşılıklı olarak kurum içi yer değişiklikleri yapılabilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; pozisyonun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

1) Bu personelden, eşleri değişik kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olanlardan, kamu personeli olan eşin görev yaptığı kurumun merkez teşkilatından alınan kurum içi görev yeri değişikliğinin mümkün olmadığına dair belgenin Bakanlığımıza gönderilmesi, sözleşmeli personelin pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması halinde, sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği yerine getirilebilir.

2) Bakanlığımız merkez teşkilatı, İl Merkezi ve Kuruluş Müdürlüklerinde görev yapan kadrolu personelin, mevzuat uyarınca kurum içi görev yeri değişikliğinin, ifa ettiği görev nedeniyle mümkün olmadığına dair Bakanlığımız ilgili merkez teşkilatı biriminin, İlçe Müdürlüğünde görev yapan kadrolu personelin ise mevzuat uyarınca kurum içi görev yeri değişikliğinin ifa ettiği görev nedeniyle (İl içi ve İller arası) mümkün olmadığına dair İl Müdürlüğünün görüş vermesi, sözleşmeli personelin pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması halinde, sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği yerine getirilebilir.

3) Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan şube müdürü ve üstü yöneticiler ile taşra il müdürlüklerinde ilçe müdürü, şube müdürü ve üstü, kuruluş müdürlüklerinde ise müdür yardımcısı ve üstü kadrolarda asil olarak görev yapan personelin görev yaptığı İl’e, sözleşmeli pozisyonda görev yapan eşin, pozisyonunun vizeli olduğu birimde en az bir yıl çalışmış olması, aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması halinde kurum içi yer değişikliği yapılabilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet veya üniversite hastanesinden alınmış kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin bulunduğu yerde mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır. Sağlık mazeretini belirtir raporların son altı ay içinde alınmış olması gerekir.

ç) Sözleşmeli personel, sağlık mazeretlerinin ortadan kalkması halinde bu durumunu 30 gün içinde görev yaptığı birime bildirmek zorundadır.

d) Eş durumu ve sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri personelin müracaat tarihleri itibariyle değerlendirilerek yerine getirilebilir.

e) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

f) (b) ve (c) bendlerine göre yer değişikliği yapılabilecek TARGEL Projesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin yer değişikliği talebinde bulunduğu İl’de köy/belde bazında aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunmaması halinde İl/İlçe bazında aynı unvanlı boş vizeli pozisyonlara, İl ve İlçede vizeli pozisyonlarda görev yapan sözleşmeli personelin yer değişikliği talebinde bulunduğu İl’de İl/İlçe merkezinde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunmaması halinde ise TARGEL Projesi kapsamında aynı unvanlı vizeli boş pozisyonlara görev yapacağı yeni yerdeki pozisyonun sözleşme şartları ile kurum içi yer değişikliği yapılabilir.

g) Kurum içi yer değiştirme talebi, mevcut görev yerinde 1 yıllık hizmet süresi ve belli bir süreci öngören işlemlerde, Onay tarihini takip eden 2 aylık süre içerisinde 1 yıllık hizmet süresinin tamamlanması halinde yerine getirilebilir.

h)Yer değişikliği gerçekleşen sözleşmeli personel görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 3(üç) gün süreyle idari izinli sayılır.

Yerleştirme şekli

MADDE 9- (1) Yerleştirme işlemleri 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre ÖSYM veya Bakanlıkça yapılır.

(2) ÖSYM Başkanlığınca internet sitesinde yayımlanarak ilen edilen yerleştirme işlemi tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Yerleştirmesi yapılan adaylardan sözleşme yapmaya esas teşkil edecek aşağıdaki belgeler istenir:

a)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum yada noter onaylı örneği,

b)Nüfus cüzdanı örneği,

c) İkametgâh belgesi,

ç)İki adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),

d) KPSS sonuç belgesi,

e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

f) Son altı ay içerisinde alınan sağlık kurulu raporu,

g) Adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına dair beyanı,

ğ) Mal beyannamesi,

h) Niteliklerini gösterir diğer belgeler.

(4) Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığa gönderildikten sonra sözleşme imzalanmak üzere ilgili il müdürlüklerine gönderilir. Bakanlıkça yapılacak duyuruda belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak göreve başlatılırlar.

(5) İlk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın duyuruda ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayanlar yerleştirme veya atama hakkından feragat etmiş sayılırlar.

Sözleşmenin imzalanması ve feshi

MADDE 10- (1) Hizmet sözleşmeleri, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına imzalanır. Bu yetki merkez ve il müdürlükleri ile kuruluş müdürlüklerine devredilebilir.
(2) Sözleşme fesih onayları ile hizmet süresi nedeniyle ücret artış olurları Personel Genel Müdürü tarafından imzalanır.

Sözleşmeli personelin sicil numarası ve özlük dosyası

MADDE 11- (1) Sözleşmeli personele, Personel Genel Müdürlüğünce sicil numarası verilir.

(2) Sözleşmeli personelin atamaya esas belgelerinin asılları ile özlük dosyaları Personel Genel Müdürlüğünde, birer suretleri ise görev yaptıkları ilgili birimlerde tutulur.

Sözleşmeli personelin eğitimleri ve çalışma esasları

MADDE 12- (1) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olanlar, bir yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde intibak eğitimine tabi tutulurlar. Sözleşmeli personele verilecek diğer mesleki ve kişisel eğitimlerin süresi, dönemi, eğitim konuları, eğitimin yapılacağı bölge ve kuruluşlar ile ilgili diğer hususlar Bakanlık ilgili birimlerince tespit edilir.

Sözleşmeli personelin çalışma esasları

MADDE 13- (1) Personel sözleşmelerinde belirtilen görevler dışında çalıştırılamaz.

(2) TARGEL Projesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel, sorumlu oldukları çalışma bölgesindeki belde/köylerde ikamet etmek zorundadır.

(3) İhtiyaç halinde sözleşmeli personele çalışma bölgesi ve ikametgâhının bulunduğu köy/beldelerin dışındaki belde/köylerde de geçici görev verilebilir. Geçici görevlendirmelerin süresi bir yıl içerisinde iki aydan fazla olamaz. İl içi ve il dışı geçici görevlendirme olurları il müdürü tarafından imzalanır.

(4) Sözleşmeli personel ilk yerleştirme esnasında, il içinde, aynı unvan ve nitelikleri taşımak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır. Bu suretle, sözleşme yapılan pozisyonlarda göreve başlayanların sözleşmelerinin bir sureti ile birlikte yerleştirmeye esas evrakları 30 gün içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

(5) TARGEL Projesi kapsamında köy ve beldelerde çalışan sözleşmeli personelin yer değişikliği işlemi il müdürlüğünün teklifi ve TEDGEM’in uygun görüşü üzerine PERGEM tarafından gerçekleştirilir. Eylül ayı içinde il müdürlüklerine yapılan ve il müdürlüklerince uygun görülen yer değişikliği talepleri Ekim ayı sonuna kadar TEDGEM’e, TEDGEM tarafından uygun görülen yer değişikliği talepleri de Kasım ayı sonuna kadar PERGEM’e gönderilir. Yer değişikliği işlemi vizeli pozisyonlarda il bazındaki toplam sayı değişmemek ve ilgili ilin toplam pozisyon sayısının % 20 sini geçmemek üzere aynı il içerisinde sözleşme yenileme döneminde “Mali Yılbaşında” (1 Ocak) yapılır.

Sözleşmeli personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun ve diğer ilgili kanunlar çerçevesindeki görev ve sorumluluklarının yanında, yasalarla ve sözleşmesinde verilen görevleri ile il ve ilçe müdürlüğünce sözleşmesinde belirtilen görev yerlerinde verilecek diğer görevleri yapar.

(2) TARGEL Projesi kapsamında köy/beldelerde görev yapan sözleşmeli personel, bu faaliyetlerin yürütülmesinde il master planlarında yer alan kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetler ve görev alanıyla ilgili konularda, göreve başlamasını müteakip altı ay içerisinde eylem planını hazırlar. Bu eylem planları ilgili il müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

(3) Sözleşmeli personel, verdiği hizmetler ve yaptığı çiftçi ziyaretleri ile ilgili her türlü kaydı tutar. Bu kayıtların yapılabilmesi için gerekli olan formlar il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla sözleşmeli personele ulaştırılır.

(4) Sözleşmeli personel, çiftçi ziyaretleri ve verilen hizmetlerle ilgili tutulan kayıtların

birer suretini bağlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine verirler.

(5) Sözleşmeli personel, tarım takvimine uygun olarak bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlüğüyle irtibat halinde bulunarak, kendilerini devamlı olarak geliştirirler, yeni teknik, yöntem ve uygulamaları çiftçilere ulaştırırlar.

(6) Sözleşmeli personel, hizmet verdikleri süre içinde programlanan ve kendilerine bildirilen eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadır.

(7) Sözleşmeli personel, sözleşme imzaladığı birimde çalıştırılır.

(8) Sözleşmeli personel yukarıda verilen görevlerin dışında konusuyla ilgili hizmet sözleşmesi kapsamında kalmak kaydıyla amirlerince verilecek diğer görevleri yapar


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Değerlendirme

MADDE 15- (1) TARGEL Projesi kapsamında görev yapan personel, bu uygulama esaslarının ekinde yer alan Sözleşmeli Personel Performans Değerlendirme Formu’na (Ek-1) göre değerlendirilmeye tabidir. Değerlendirme Formunun doldurulmasında, Sözleşmeli Personel Aylık Faaliyet Formu (Ek-2) dikkate alınır.

(2) Sözleşmeli Personel Performans Değerlendirme Formu ile Aylık Faaliyet Formu üzerinde TEDGEM tarafından her yıl Aralık ayında yeniden değerlendirilerek yapılacak düzenleme, yıl içerisinde geçerli olmak üzere Ocak ayında TEDGEM tarafından uygulanmak üzere il müdürlüklerine gönderilir. Yeni düzenleme olmadığı takdirde önceki formlar geçerlidir.

(3) Personelin performansı takvim yılı itibarı ile değerlendirilir. Ancak değerlendirmenin yapılabilmesi için ilgilinin bir takvim yılında en az altı ay çalışmış olması zorunludur. Değerlendirmeler, Aralık ayında yapılır.

(4) Performans değerlendirmelerine yapılan itirazlar il müdürü tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. İl müdürünün bu konuda vereceği karar kesindir.

Sözleşmenin sona erme halleri

MADDE 16- (1) Personelin, bu Usul ve Esaslara veya 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a aykırı davranışı tespit edildiğinde, bu durum Bakanlıkça personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.

(2) Performans ortalama notu 5 üzerinden 2 nin altında olanların yazılı olarak gerekçeleri bildirilerek savunmaları istenir. Sözleşmeli personele savunmasını sunmak üzere 7 günden az olmamak üzere süre verilir. İlgilinin savunmasının yeterli görülmemesi halinde yazılı olarak uyarılır.

(3) Personelin, sözleşme akdetme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlarından birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.

(4) Personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşmesi sona erer.

(5) Sözleşmeli personelin disiplin soruşturması 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(6) Sözleşmeli personelin çalıştığı yerde hizmet ihtiyacının kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde, sözleşme dönemi sonunda sözleşmesi feshedilir.


GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2009 yılında yapılacak yer değişikliği talepleri bu Usul ve Esaslar çerçevesinde 31/12/2009 tarihine kadar gerçekleştirilir.

GEÇİCİ MADDE 2- 2010 yılında yapılacak yer değişikliği işlemleri için, bu Usul ve Esasların yayımlandığı tarihe kadar yapılmış ve bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde İl Müdürlüklerine yapılacak müracaatlar neticesinde 13 üncü maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen birim süreci dikkate alınarak 31.12.2010 tarihine kadar sonuçlandırılabilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17- (1) 11/12/2007 tarihli ve 128 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Mühendis ve Veteriner Hekimlerin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Usul ve Esaslar onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Usul ve Esaslara ilişkin hükümleri Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


(30.11.2010 tarih ve 44 sayılı Bakan Oluru ile uygulamaya girdi.)

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

08.02.2012