TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI YAPILACAKTIR

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI 
10 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILACAKTIR

Sınava tarımsal alanda lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış olan kişiler başvurabilir.

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında hazırlanan  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları,  Bakanlık Makamının 18/10/2010 tarih ve 7289 sayılı Olurları ile yürürlüğe konmuştur.   

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının  6 ncı Maddesinin,  1 inci fıkrasında "Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı UTEM tarafından belirlenen yerlerde yapılır." ve 6'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasında "Sınav tarihi ve sayısı her yıl ocak ayında ihtiyaca göre Genel Müdürlükçe belirlenir ve Genel Müdürlüğün web sitesinde ilan edilir"  hükümleri yer almaktadır. Buna göre 2011 yılında iki  defa Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sınavı düzenlenecektir.

 Yukarıdaki hükümler kapsamında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavlarından ilki 10 NİSAN 2011 tarihinde saat 10:00 da Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi tarafından belirlenen yerlerde düzenlenecektir. Sınav 120 dakika sürecek, 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli  test usulüne göre yapılacaktır. Söz konusu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, geçme notu 70' dir. İkinci sınav tarihi ise daha sonra duyurulacaktır.

 Başvuru sırasında istenen belgeler

 (1) Sınava katılmak isteyen kişilerden istenecek belgeler;

a) Sınava müracaat için Genel Müdürlükçe hazırlanan matbu kişi bilgi formu.

b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenecektir.

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf,

Adaylardan son 6 ay içerisinde ön cepheden çektirilmiş 4,5X6,0 cm. ebatlarında 4 adet fotoğraf alınacaktır. Fotoğrafların arkasına adayın ismi yazılarak, ayrı bir zarf içerisinde belgelere eklenecektir. Renkli fotokopi gibi yöntemlerle çoğaltılmış resimler kabul edilmeyecektir.

d) Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge,

e) Mezun olduğu bölüm dışında, çalıştığı alanda sertifika almak isteyen kişilerin bu alanda en az 5 yıl çalıştığını gösterir il müdürlüğünce onaylı belge,

Uzman Tarım Danışmanı/Yayımcısı belgesi almak ya da mezun olduğu bölüm dışında farklı bir bölümden sertifika almak isteyen adaylar eğer yayım/danışmanlık deneyimi kamuda ise çalıştıkları kamu kuruluşunun asgari İl Müdürlüğünden (İlçe Müdürlüğü kabul edilmeyecektir), kamu dışında ise çalıştığı kurum/şirket/çiftçi örgütünden süreyi ve çalışma alanını net olarak belirten üst yazı, belirtilen döneme ait SSK kayıtları ve iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda adayın uzmanlık veya bölüm değişikliği talebi değerlendirilmeye alınmayarak, mevcut belgeler üzerinden işlem yapılacaktır. “2008–2010 yılları arasında, 2008 yılından itibaren gibi, üç yıldan fazla, adı geçen personel 5 yıldan beri bitkisel üretim, pazarlama konusunda çalışmıştır gibi” muğlâk ifadeler içeren belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

f) Başvuru evraklarının asılları görülmek sureti ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanabilir.

g) Kamu personeli olup da başka kurumlarda örneğin belediyelerde çalışan kişiler de bu sınava girip belge alabilirler. Ancak, sadece 657 sayılı kanuna tabi çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi çalışanlara (TİGEM, EBK gibi) Tarım Yayımcısı Sertifikası düzenlenecektir. Başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere tüm özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, Ziraat Odaları da dâhil olmak üzere çiftçi örgütlerinde çalışanlar ve serbest çalışanlara Tarım Danışmanı Sertifikası düzenlenecektir.

h) Başvurularda lisans belgeleri esas alınacaktır. Lisans belgelerinde adayların bölüm isimleri yer alacak, bölüm ismi yer almayan program (BÜ,HÜ,TT veya Ziraat Mühendisliği gibi) ismi yer alan belgelere ek olarak transkript gibi bölüm belirten belgeler adaylardan istenecektir.

 

ı) Adaylar http://sinav.utem.gov.tr adresinden TC Kimlik Numaraları ile alacakları SINAV GİRİŞ BELGESİ ile sınava katılacaklar. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

i) Sınav katılım ücreti 50 TL’dir. Sınava katılacak adaylar, katılım ücretini aşağıdaki banka hesap numarasına havale ücreti ödemeden yatırabilirler. Dekont açıklama kısmına “TYDS 2011/1 Sınav Katılım Ücreti” yazılmalıdır.

Banka Adı

Şube Adı

Hesap Numarası

Ziraat Bankası

Yenimahalle

0599-03353682–5011

IBAN

TR27 0001 0005 9903 3536 8250 11

j) “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kitabı” almak isteyen adaylar yukarıdaki hesap numarasına 50 TL katılım ücreti + 15 TL kitap ücreti olmak üzere 65 TL yatırmaları durumunda kayıt sistemine beyan edilen adreslerine kitapları kargo edilecektir.

k) Sınav sonrasında başarılı olan adaylara düzenlenen Sertifikalar, adayın müracaat ettiği İL MÜDÜRLÜĞÜNE gönderilecektir.

l) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavına katılan Kamu Personeli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 21 inci maddesi “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sınavına katılan kamu personeli idari izinli sayılacaktır” gereği idari izinli sayılacaklardır.

m) Sınav sonucu yine http://sinav.utem.gov.tr adresinden TC Kimlik Numarası ile Sınav Sonuç Belgesi alınacaktır.

İSTENEN BELGELERDEN EKSİK YA DA AÇIKLANAN STANDARTLARA UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA MÜRACAATLAR KABUL EDİLMEYEREK, DOSYA İADE EDİLECEKTİR.

Sınava girecek adaylar yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 17 ŞUBAT 2011 tarihi mesai bitimine kadar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda İl Müdürlüklerine, Kamu Merkez Birimlerinde görevli kişiler birimleri aracılığıyla UTEM'e başvurmaları gerekmektedir.

Sınava girecek kişilerin listesi sınavdan 15 gün önce Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanacaktır.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

17.01.2011