Tarımsal Amaçlı Muaccel Borçların Yeniden Yapılandırılması-2013

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN MUACCEL HALE GELEN KOOPERATİF VE ORTAKLARININ BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Bakanlığımızca kredi kullandırılan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortaklarının borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl veya kalan vadesi kadar süre ile taksitlendirilmesine dair 18.04.2013 tarih ve 28622 Resmi Gazetede yayımlanan 6456  sayılı  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 53. Maddesi 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 17. Maddesinin (21) numaralı fıkra değişikliği aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

KAPSAM:

“Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” ve “Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği”  hükümlerine göre Bakanlığımız kaynaklarından kullandırılan kredilerin 18/04/2013 tarihi itibariyle muaccel hale gelip Bakanlıkça muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınmış olan veya muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınması gereken kooperatif ve ortakları ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen Bakanlığımıza ait alacakların yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesini kapsamaktadır.

UYGULAMA:

Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililer; 31/12/2013 tarihine kadar Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat ederek, taksitlendirme sözleşmesi düzenleyeceklerdir. Bu süre uzatılmayacaktır. Borcun hesaplanması, sözleşmelerin düzenlenmesi gibi Tarım İl Müdürlükleri ve ilgili banka şubesince yapılması gereken işlemlerden kaynaklanan gecikmeler zamanında müracaat eden borçluların haklarını ortadan kaldırmaz. İl Müdürlüklerine müracaat kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılır.

Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili genelge Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ilgili sayfasında yayımlanmıştır. İlgili genelge ve eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız...

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

07.05.2013